කොවිඩ් සුවවූ පසු තවමත් අසනීපයෙන්ද? පසු කොවිඩ් සංකුලතා

නොමිලේ පවත් වන මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ සාකච්ඡාව Zoom විද්‍යුත් දේශනයට සහභාගි වීමට ඔබට කෙරෙන ඇරයුමයි: දිනය‍ - 2021 ඔක්තෝබර් 20 වන බදාදා සවස 6 සිට. මාතෘකාව -කොවිඩ් සුවවූ පසු තවමත් අසනීපයෙන්ද? පසු කොවිඩ් සංකුලතා පහත සඳහන් වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ දේශනයට සම්බන්ධ විය හැක Please click the link below to join the

Start

October 20, 2021 - 6:00 pm

End

October 20, 2021 - 7:00 pm

නොමිලේ පවත් වන මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ සාකච්ඡාව

Zoom විද්‍යුත් දේශනයට සහභාගි වීමට ඔබට කෙරෙන ඇරයුමයි:

දිනය‍ – 2021 ඔක්තෝබර් 20 වන බදාදා සවස 6 සිට.

මාතෘකාව -කොවිඩ් සුවවූ පසු තවමත් අසනීපයෙන්ද? පසු කොවිඩ් සංකුලතා

පහත සඳහන් වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ දේශනයට සම්බන්ධ විය හැක

Please click the link below to join the webinar:
https://us02web.zoom.us/j/87260453639

 

TOP