Dr. Ganaka Senaratne

Consultant Physician @ Teaching Hospital, Karapitiya