කොවිඩ් සුවවූ පසු තවමත් අසනීපයෙන්ද? පසු කොවිඩ් සංකුලතා

කොවිඩ් සුවවූ පසු තවමත් අසනීපයෙන්ද? පසු කොවිඩ් සංකුලතා

නොමිලේ පවත් වන මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ සාකච්ඡාව
Zoom විද්‍යුත් දේශනයට සහභාගි වීමට ඔබට කෙරෙන ඇරයුමයි:

දිනය‍ – 2021 ඔක්තෝබර් 20 වන බදාදා සවස 6 සිට.

කොවිඩ් සුවවූ පසු තවමත් අසනීපයෙන්ද? පසු කොවිඩ් සංකුලතා

පහත සඳහන් වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ දේශනයට සම්බන්ධ විය හැක
Please click the link below to join the webinar:
https://us02web.zoom.us/j/87260453639