දියවැඩියාව සුවකල හැකිද?

දියවැඩියාව සුවකල හැකිද?

දියවැඩියාව සුවකල හැකිද?

නොමිලේ පවත්වන මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ සාකච්ඡාවට සහභාගි වීමට ඔබට කෙරෙන ඇරයුමයි:
දිනය – 2022 මාර්තු මස 09 වන ඉරිදා සවස 4:30 සිට 6:00 දක්වා.

මාතෘකාව – දියවැඩියාව සුවකල හැකිද?

පහත සඳහන් වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ දේශනයට සම්බන්ධ විය හැක
Please click the link below to join the webinar

https://bit.ly/35hyWYd