නිහඬ මාරයා යළි හිස ඔසවයිද? අධි රුධිර පීඩනය.

නිහඬ මාරයා යළි හිස ඔසවයිද? අධි රුධිර පීඩනය.

Zoom විද්‍යුත් දේශනයට සහභාගි වීමට ඔබට කෙරෙන ඇරයුමයි:
දිනය‍ – 2021 ජූනි 13 වන ඉරිදා සවස 4 සිට 5 දක්වා
මාතෘකාව – නිහඬ මාරයා යළි හිස ඔසවයිද? අධි රුධිර පීඩනය.
.
පහත සඳහන් වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ දේශනයට සම්බන්ධ විය හැක
Please click the link below to join the webinar:
https://us02web.zoom.us/j/89697784750