බුස්ටර් එන්නත මගින් ඔමික්‍රෝන් පරදවමු

බුස්ටර් එන්නත මගින් ඔමික්‍රෝන් පරදවමු නොමිලේ පවත්වන මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ සාකච්ඡාවට සහභාගි වීමට ඔබට කෙරෙන ඇරයුමයි: දිනය - 2022 ජනවාරි මස 09 වන ඉරිදා සවස 6 සිට. මාතෘකාව - බුස්ටර් එන්නත මගින් ඔමික්‍රෝන් පරදවමු පහත සඳහන් වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ දේශනයට සම්බන්ධ විය හැක Please click the link below to join

Start

January 9, 2022 - 6:00 pm

End

January 9, 2022 - 7:00 pm

බුස්ටර් එන්නත මගින් ඔමික්‍රෝන් පරදවමු

නොමිලේ පවත්වන මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ සාකච්ඡාවට
සහභාගි වීමට ඔබට කෙරෙන ඇරයුමයි:
දිනය – 2022 ජනවාරි මස 09 වන ඉරිදා සවස 6 සිට.

මාතෘකාව – බුස්ටර් එන්නත මගින් ඔමික්‍රෝන් පරදවමු

පහත සඳහන් වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ දේශනයට සම්බන්ධ විය හැක
Please click the link below to join the webinar

ZOOM:
https://us02web.zoom.us/j/81221181808

Facebook Live
https://www.facebook.com/SLCIM1

Leave a Reply

TOP